Edellytykset taksinkuljettajaksi

Edellytykset taksinkuljettajaksi 2017-12-11T12:44:36+00:00

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on voimassa oleva muu kuin lyhytaikainen auton ajo-oikeus tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annettu auton ajokortti ja hän täyttää mainittua ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevat tarkemmat vaatimukset

HUOM! Kurssille voi tulla vaikka ei olisikaan vielä pitkäaikaista ajokorttia, mutta taksinkuljettajan ajolupaa voi hakea vasta kun pitkäaikainen ajokortti on taskussa.

2) hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa

3) hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset

Taksinkuljettajan on täytettävä ajokorttilain (386/2011) 18 §:ssä säädetyt ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ja hänellä on muutenkin oltava sellainen toimintakyky, joka on tarpeen matkustajien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja heidän avustamisekseen.

4) hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen

5) hakijalla on auton asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus

6) hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Arvioitaessa, onko hakija henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi, otetaan huomioon hänen edellytyksensä vuorovaikutukseen kuljetettavien kanssa ja vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito.

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos:

1) hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen, 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen, 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta; (29.4.2011/390)

2) hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, tai muuhun liikennerikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle ajokorttilain 65 §:n 1 tai 2 momentin perusteella täyttyvät, taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen liikennerikosten vuoksi; (29.4.2011/390)

3) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana;

4) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muuhun rikokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana; tai

5) hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.